AFSTUDEERONDERWERP.NL

AFSTUDEERONDERWERP

Plaats van de afstudeeropdracht
Het afstuderen is het sluitstuk van de studie. Met het afstuderen levert de student het bewijs dat hij of zij competent is op expertniveau in de eigen gekozen differentiatie/specialisatie. Hij heeft nu voldoende beroepsspecifieke startbekwaamheden verworven op het gebied van Communication & Multimedia Design om als zelfstandig beroepsbeoefenaar op Hbo-niveau in allerlei beroepssectoren van multimedia te kunnen functioneren.

De afstudeerperiode duurt minimaal drie maanden, maar niet langer dan een semester en vindt regulier plaats in het laatste semester van de opleiding.


Doelstellingen van de afstudeerfase
De doelstellingen zijn geformuleerd op basis van de zogenoemde generieke Hbo kwalificaties . Deze kwalificaties zijn landelijk vastgesteld en gelden als kwalificaties waaraan alle Hbo-studenten aan het eind van hun opleiding moeten voldoen. De opleiding CMD gebruikt de kwalificaties als basis voor de ontwikkeling van haar beroeps- en opleidingsprofiel. Zo zijn de doelstellingen en de competenties van de afstudeerfase afgeleid van deze kernkwalificaties. De doelstellingen van de afstudeerfase zijn:

De student demonstreert, door middel van de verworven actuele kennis, vaardigheden en houding, dat hij in staat is de taken van een multimediaspecialist zelfstandig te kunnen uitvoeren
Hij integreert, waar nodig in de afstudeeropdracht, kennis, vaardigheden en houding van verschillende vakinhoudelijke disciplines behorend tot het gebied van multimedia en eventueel daarbuiten
Hij maakt in zijn afstudeeropdracht gebruik van relevante (wetenschappelijke) inzichten, theorie├źn, concepten en onderzoeksresultaten
Hij vergroot door blijvend aan zijn zelfontwikkeling te werken zijn brede inzetbaarheid
Hij geeft blijk van creativiteit en probleemoplossend vermogen in een complexe, niet van te voren omschreven (beroeps)situatie
Hij stelt realistische doelen, werkt planmatig en reflecteert op de effectiviteit van zijn gekozen strategie├źn en oplossingen
Hij demonstreert zijn sociaal-communicatieve vaardigheden in zowel samenwerkings- als leidinggevende situaties.
Hij geeft blijk van maatschappelijke verantwoordelijkheid in zijn beroepsmatig handelen[wijzigen]Eisen aan afstudeeropdrachten
Duur van de afstudeerfase ligt tussen de 3 en de 5 maanden
Er moet een duidelijke relatie zijn met het gekozen beroepsprofiel
Het merendeel van de competenties worden op expert niveau beoordeeld
Zowel acquisitie als uitvoering vinden plaats op basis van zelfstandigheid
Onderzoek, probleem analyse, probleemoplossingen, realisatie en feedback staan centraal
Een eigen visie moet blijken[wijzigen]De afstudeercompetenties
Ook voor het afstuderen stel je samen met je mentor een duidelijk POP op: het afstudeerplan. Hierin neem je zowel de verplichte competenties (10 EC ) als de door jou gekozen competenties (20 EC) op. De competenties worden op expert niveau beoordeeld. Dit houdt in dat je in staat wordt geacht je kennis, kunde en houding aan te wenden in nog niet eerder tegengekomen beroepssituaties, waarbij nieuwe, creatieve oplossingen gezocht moeten worden.

De verplichte competenties zijn:

ID.01.E Analyse
Expert 2ec
ID.11.E Eindproducten
Expert 1ec
MC.01.E Verplaatst zich in vakgebieden
Expert 1ec
PO.01.E Zelfontwikkeling
Expert 2ec
PO.02.E Begrijpen en probleemoplossen
Expert 2ec
PO.04 Initiatief en resultaatgerichtheid
Expert 1ec
PO.05 Communicatief en sociaal vaardig
Gevorderd 1ec
Bij de door jezelf gekozen competenties moet er een duidelijke relatie zijn met:

het door jou beoogde beroepsprofiel
je toekomstverwachtingen, waar je bij de differentiatie/specialisatie al aan gewerkt hebt
de taken waaruit de afstudeeropdracht bestaat[wijzigen]Verschil tussen stage en afstuderen
afstudeeropdracht wordt door de student zelf verworven
stage is meestal individueel. Een afstudeeropdracht wordt bij voorkeur door 2 studenten uitgevoerd
bij een afstudeeropdracht gaat het in de eerste plaats om een proeve van bekwaamheid. De opdracht stelt de student in staat aan te tonen dat hij competent is om te functioneren als multimediaspecialist. Tevens kunnen natuurlijk op eigen initiatief nieuwe vaardigheden en kennis verworven worden
afstudeeropdracht bevat een duidelijke onderzoekscomponent
afstudeerder wordt door 2 docenten begeleid, ipv 1

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod